Nuostatos ir sąlygos

KYOCERA SENCO EMEA B.V. bendrosios pardavimo sąlygos, 2.0 versija – 2015 m. balandžio mėn. Šios bendrosios pardavimo sąlygos taikomos visiems KYOCERA SENCO EMEA B.V. (anksčiau žinomos kaip Poppers Holding B.V.) ir jos patronuojamųjų įmonių (pardavimo) sandoriams

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios Bendrosios sąlygos ir nuostatos taikomos visiems Pardavėjo pasiūlymams ir visiems su Pardavėju sudarytiems (pardavimo) sandoriams, išskyrus Pirkėjo Bendrąsias nuostatas, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas raštu susitaria kitaip, ir yra jų dalis. Šios Sąlygos visada turi viršenybę prieš bet kokias (bendrąsias) Pirkėjo pardavimo ir tiekimo sąlygas, nebent Pardavėjas raštu patvirtintų kitaip.

1.2. Jei kontekstas nereikalauja kitaip, laikoma, kad šioje Sutartyje toliau nurodytos sąvokos turi tokią reikšmę:

„Darbo diena“– diena (išskyrus šeštadienį, sekmadienį ar valstybinę šventę), kurią Pardavėjo šalies bankai paprastai dirba ir vykdo įprastinę bankinę veiklą.
„Pirkėjas“ – asmuo, kuris priima Pardavėjo pasiūlymą dėl Prekių pardavimo arba kurio Prekių Užsakymą priima Pardavėjas.
„Sąlygos“ – šiame dokumente išdėstytos pardavimo sąlygos ir nuostatos, taip pat (jei kontekstas nereikalauja kitaip) bet kokios specialios sąlygos ir nuostatos, dėl kurių Pirkėjas ir Pardavėjas susitarė raštu.
„Sutartis“ – tai Prekių pirkimo ir pardavimo sutartis.
„Prekės“ – tai prekės (įskaitant bet kokias prekių dalis), kurias Pardavėjas turi pristatyti pagal šias Sąlygas.
„Minimalus užsakymas‘‘ tai Pardavėjo kartkartėmis nurodomas minimalus Prekių skaičius bet kuriame užsakyme.
„Užsakymas“tai Pirkėjo priimtas Pardavėjo pasiūlymas, t. y. nurodymas Pardavėjui pristatyti Prekes Pirkėjui arba pasirūpinti, kad Pirkėjas jas atsiimtų Pardavėjo patalpose arba bet kurioje kitoje sutartoje vietoje.
„Pardavėjas“ tai KYOCERA SENCO EMEA B.V. arba bet kuri iš jos patronuojamųjų įmonių.

2. PARDAVIMO PAGRINDAS

2.1. Pardavėjas parduoda, o Pirkėjas perka Prekes vadovaudamasis šiomis Sąlygomis, kurios reglamentuoja Sutartį, išskyrus bet kokias kitas sąlygas, pagal kurias Pirkėjas priima ar tariamai priima bet kokį pasiūlymą arba pateikia ar tariamai pateikia bet kokį Užsakymą.

2.2. Jokie šių Sąlygų pakeitimai nėra įpareigojantys, nebent Pirkėjo ir Pardavėjo įgalioti atstovai dėl jų susitaria raštu.

2.3. Pardavėjo darbuotojai ar atstovai neturi teisės teikti jokių pareiškimų dėl Prekių, nebent Pardavėjas tai patvirtintų raštu. Sudarydamas Sutartį Pirkėjas pripažįsta, kad jis nesiremia jokiais pareiškimais, kurie nėra patvirtinti, ir atsisako bet kokių pretenzijų dėl žalos, patirtos dėl pareiškimų neatitikimo.

2.4. Bet kokie Pardavėjo, jo darbuotojų arba atstovų Pirkėjui, jo darbuotojams arba atstovams duoti patarimai ar rekomendacijos dėl Prekių saugojimo, taikymo ar naudojimo, kurių Pardavėjas raštu nepatvirtina, yra vykdomi ar jais vadovaujamasi tik Pirkėjo rizika, todėl Pardavėjas nėra atsakingas už tokius nepatvirtintus patarimus ar rekomendacijas.

2.5. Bet kokia spausdinimo, kanceliarinė ar kitokia klaida ar praleidimas Pardavėjo išduotuose pardavimo dokumentuose, pasiūlyme, kainoraštyje, pasiūlymo priėmime, sąskaitoje faktūroje ar kitame dokumente ar informacijoje gali būti ištaisyti be jokios Pardavėjo atsakomybės.

2.6. Prietaisai, brėžiniai, modeliai, pavyzdžiai, aprašymai, atvaizdai ir pan., taip pat galimi priedai ir įrašai bus Pardavėjo pasiūlymų dalis. Visa ši medžiaga, taip pat Pardavėjo šiuo atžvilgiu pagamintos priemonės yra Pardavėjo nuosavybė, ir pareikalavus turi būti grąžinta Pardavėjui ir negali būti kopijuojama ir (arba) perduodama trečiosioms šalims be aiškaus raštiško Pardavėjo sutikimo. Pardavėjas pasilieka visas galimas esamas intelektinės ir pramoninės nuosavybės teises.

3. UŽSAKYMAI IR SPECIFIKACIJOS

3.1. Pirkėjas atsako Pardavėjui už bet kokio Pirkėjo pateikto Užsakymo (įskaitant bet kokią taikomą specifikaciją) sąlygų tikslumą ir už tai, kad Pardavėjui būtų suteikta visa reikiama informacija, susijusi su Prekėmis, per pakankamą laiką, kad Pardavėjas galėtų įvykdyti Sutartį pagal jos sąlygas.

3.2. Jei Pardavėjas iš anksto raštu nepriėmė jokio Užsakymo, pvz., pardavimo tiesiogiai iš Pardavėjo patalpų atveju, Užsakymas įsigalioja, kai tik Pardavėjas pristato Užsakyme nurodytas Prekes (visas ar iš dalies) arba kai Pardavėjas Pirkėjo prašymu išsiunčia jam sąskaitą už šias Prekes.

3.3. Prekių kiekis, kokybė ir aprašymas yra tokie, kokie nurodyti Pardavėjo pasiūlyme (jei Pirkėjas jį priima) arba Pirkėjo užsakyme (jei Pardavėjas jį priima).

3.4. Pardavėjas pasilieka teisę atlikti bet kokius Prekių specifikacijos pakeitimus, kurie būtini, kad atitiktų taikomus saugos ar kitus įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimus arba, jei Prekės turi būti tiekiamos pagal Pardavėjo specifikaciją, kurie neturi esminės įtakos jų kokybei ar veikimui.

3.5. Pirkėjas negali atšaukti jokio Pardavėjo priimto Užsakymo, išskyrus atvejus, kai su tuo raštu sutinka Pardavėjas ir kai Pirkėjas visiškai atlygina Pardavėjui visus nuostolius, išlaidas, žalą, mokesčius ir sąnaudas, kurias Pardavėjas patiria dėl atšaukimo.

4. PREKIŲ KAINA

4.1. Prekių kaina yra Pardavėjo nurodyta kaina arba, jei kaina nebuvo nurodyta (arba nurodyta kaina nebegalioja), kaina, nurodyta Pardavėjo paskelbtame kainoraštyje, galiojančiame Užsakymo priėmimo dieną. Visos nurodytos kainos galioja tik 30 dienų, jei pasiūlyme nenurodyta kitaip, arba iki ankstesnio Pirkėjo sutikimo, po kurio Pardavėjas gali jas keisti nepranešęs Pirkėjui.

4.2. Pardavėjas pasilieka teisę, pranešdamas Pirkėjui bet kuriuo metu iki Prekių pristatymo, padidinti kainą, kad būtų atsižvelgta į bet kokį Pardavėjo išlaidų padidėjimą, atsiradusį dėl bet kokio Pirkėjo reikalaujamų Prekių pristatymo datų, kiekių ar specifikacijų pakeitimo arba dėl bet kokio vėlavimo, atsiradusio dėl bet kokių Pirkėjo nurodymų arba dėl to, kad Pirkėjas nepateikė Pardavėjui tinkamos informacijos ar nurodymų.

4.3. Bet kokios kitos išlaidos, išskyrus standartinių pakuočių ir transportavimo išlaidas, neįtraukiamos į Prekių kainą, nebent Pardavėjas raštu nurodo kitaip.

4.4. Į kainą neįskaičiuotos jokios surinkimo išlaidos, eksploatacijos išlaidos, importo, eksporto ir žyminiai mokesčiai, muitinio įforminimo išlaidos, taikomas pridėtinės vertės mokestis ir (arba) bet kokie kiti teisėti mokesčiai, kurie Pirkėjui gali būti taikomi papildomai.

5. MOKĖJIMO SĄLYGOS

5.1. Atsižvelgiant į bet kokias specialias sąlygas, dėl kurių Pirkėjas ir Pardavėjas susitarė raštu, Pardavėjas turi teisę išrašyti sąskaitą faktūrą Pirkėjui už Prekių kainą Prekių pristatymo dieną arba bet kuriuo metu po Prekių pristatymo, išskyrus atvejus, kai Prekes turi atsiimti Pirkėjas arba Pirkėjas neteisėtai nepriima Prekių; tokiu atveju Pardavėjas turi teisę išrašyti sąskaitą faktūrą Pirkėjui už kainą bet kuriuo metu po to, kai Pardavėjas pranešė Pirkėjui, kad Prekės yra paruoštos atsiėmimui, arba (priklausomai nuo konkretaus atvejo) Pardavėjas pasiūlė pristatyti Prekes.

5.2. Pirkėjas sumoka Prekių kainą (atėmus bet kokią nuolaidą, į kurią Pirkėjas turi teisę, bet be jokių kitų atskaitymų) Prekių pristatymo metu, neatsižvelgiant į tai, kad pristatymas galėjo neįvykti ir nuosavybės teisė į Prekes neperėjo Pirkėjui arba Pirkėjas nepareiškė pretenzijų dėl defektų. Kainos sumokėjimo laikas yra esminis Sutarties dalykas. Mokėjimo kvitai išduodami tik paprašius. Susitarimas yra draudžiamas.

5.3. Jei Pirkėjas neatlieka bet kokio mokėjimo iki nustatyto termino, Pardavėjas, nepažeisdamas jokių kitų Pardavėjo turimų teisių ar teisių gynimo priemonių, turi teisę:

– 5.3.1. nutraukti Sutartį arba sustabdyti bet kokį tolesnį tiekimą Pirkėjui;

– 5.3.2. priskirti bet kokį Pirkėjo atliktą mokėjimą tokioms Prekėms (arba Prekėms, tiekiamoms pagal bet kokią kitą Pirkėjo ir Pardavėjo sutartį), kurias Pardavėjas laiko tinkamomis (nepaisant bet kokio tariamo Pirkėjo atlikto priskyrimo);

– 5.3.3. priskaičiuoti Pirkėjui palūkanas (tiek prieš, tiek po bet kokio teismo sprendimo priėmimo) nuo nesumokėtos sumos, kurių dydis 4 procentais per metus viršija Euribor palūkanų normą, kol bus sumokėta visa suma (skaičiuojant palūkanas, mėnesio dalis prilyginama visam mėnesiui).

6. PRISTATYMAS

6.1. Prekės pristatomos Pardavėjui pristatant Prekes į Pardavėjo ir Pirkėjo sutartą pristatymo vietą darbo dienomis. Transporto priemonę pasirenka Pardavėjas. Jei dėl pasirinktos transporto priemonės atsiranda kliūčių ar trukdžių, Pardavėjas neprivalo pasirinkti kitos transporto priemonės. Pardavėjas neatsako už tai, kad transporto priemonė bus atšaukta.

6.2. Visos nurodytos Prekių pristatymo datos yra tik apytikslės ir Pardavėjas neatsako už bet kokį vėlavimą pristatyti Prekes dėl bet kokios priežasties. Pristatymo laikas neturi esminės reikšmės. Pardavėjas gali pristatyti Prekes anksčiau nei nurodyta arba numatyta pristatymo data, apie tai tinkamai įspėjęs Pirkėją.

6.3. Jei Prekės turi būti pristatomos dalimis, kiekvienas pristatymas yra atskira sutartis, o Pardavėjui nepristačius vienos ar daugiau dalių pagal šias Sąlygas arba Pirkėjui nepateikus pretenzijų dėl vienos ar daugiau dalių, Pirkėjas neturi teisės atsisakyti visos Sutarties.

6.4. Jei Pirkėjas nepriima Prekių arba nepateikia Pardavėjui tinkamų pristatymo nurodymų nurodytu laiku (ne dėl priežasčių, kurių Pirkėjas negali kontroliuoti, arba ne dėl Pardavėjo kaltės), Pardavėjas, nepažeisdamas jokių kitų Pardavėjo teisių ar teisių gynimo priemonių, gali:

– 6.4.1. saugoti Prekes iki jų faktinio pristatymo ir pareikalauti iš Pirkėjo atlyginti pagrįstas saugojimo išlaidas (įskaitant draudimą);

– 6.4.2. parduoti Prekes už geriausią galimą kainą ir (atskaičius visas sandėliavimo ir pardavimo išlaidas) atsiskaityti su Pirkėju už kainą, viršijančią Sutartyje numatytą kainą, arba pareikalauti iš Pirkėjo sumokėti bet kokią sumą, kuri yra mažesnė už Sutartyje numatytą kainą.

7. RIZIKA IR NUOSAVYBĖ

7.1. Prekių sugadinimo ar praradimo rizika atitenka Pirkėjui:

– 7.1.1. jei Prekės turi būti pristatytos į Pardavėjo patalpas, kai Pardavėjas praneša Pirkėjui, kad Prekes galima atsiimti;
– 7.1.2. jei Prekės turi būti pristatytos ne Pardavėjo patalpose, pristatymo metu arba, jei Pirkėjas nepagrįstai nepriima Prekių, tuo metu, kai Pardavėjas yra pasiūlęs pristatyti Prekes.

7.2. Visos dabar ir ateityje pristatytos Prekės išlieka Pardavėjo nuosavybe tol, kol Pirkėjas nesumokės visų neapmokėtų skolų Pardavėjui, neatsižvelgiant į skolos pagrindą.

7.3. Iki tol, kol nuosavybės teisė į Prekes pereina Pirkėjui, Pirkėjas laiko Prekes kaip Pardavėjo patikėtinis ir saugotojas ir laiko Prekes atskirai nuo Pirkėjo ir trečiųjų šalių Prekių, tinkamai apsaugotas ir apdraustas bei identifikuojamas kaip Pardavėjo nuosavybė. Iki to laiko Pirkėjas turi teisę perparduoti arba naudoti Prekes vykdant savo įprastą veiklą, tačiau privalo atsiskaityti su Pardavėju už pajamas, gautas pardavus Prekes, nesvarbu, ar jos materialios, ar nematerialios, įskaitant draudimo pajamas, ir visas tokias pajamas laikyti atskirai nuo bet kokių Pirkėjo ir trečiųjų šalių pinigų ar turto, o materialių pajamų atveju,
tinkamai jas laikyti, apsaugoti ir apdrausti.

7.4. Iki tol, kol Prekės taps Pirkėjo nuosavybe, Pardavėjas turi teisę bet kada pareikalauti, kad Pirkėjas pristatytų ir perduotų Prekes Pardavėjui, o Pirkėjui to nedelsiant nepadarius, įeiti į bet kurias Pirkėjo ar trečiosios šalies patalpas, kuriose laikomos Prekės, ir susigrąžinti Prekes.

7.5. Pirkėjas neturi teisės įkeisti ar bet kokiu būdu užstatyti bet kokias Prekes, kurios lieka Pardavėjo nuosavybe, bet jei Pirkėjas tai padaro, visi Pirkėjo įsiskolinimai Pardavėjui (nepažeidžiant jokių kitų Pardavėjo teisių ar teisių gynimo priemonių) nedelsiant tampa mokėtini.

8. GARANTIJOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

8.1. Laikydamasis toliau išdėstytų sąlygų, Pardavėjas garantuoja, kad Prekės atitiks jų specifikaciją pristatymo metu ir 12 mėnesių nuo pristatymo neturės medžiagų ir gamybos defektų, nebent Prekių gamintojas suteikė kitokią garantiją. Pastaruoju atveju gamintojo garantija bus viršesnė už šiame straipsnyje aprašytą Pardavėjo garantiją.

8.2. Aukščiau nurodytą garantiją Pardavėjas suteikia laikydamasis šių sąlygų:

– 8.2.1. Pardavėjas neatsako už jokį Prekių defektą, atsiradusį dėl Pirkėjo pateikto brėžinio, projekto ar kitos specifikacijos;

– 8.2.2. Pardavėjas neatsako už defektus, atsiradusius dėl to, kad Prekės buvo laikomos neatsižvelgiant į Pardavėjo nurodymus arba Prekės buvo laikomos netinkamomis ar drėgnomis sąlygomis, taip pat už defektus, atsiradusius dėl nusidėvėjimo, tyčinio sugadinimo, aplaidumo, neįprastų darbo sąlygų, Pardavėjo nurodymų (žodinių ar rašytinių) nesilaikymo, netinkamo naudojimo arba Prekių pakeitimo ar remonto be Pardavėjo sutikimo;

– 8.2.3. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės pagal pirmiau nurodytą garantiją (arba bet kokią kitą garantiją, sąlygą ar garantiją), jei visa kaina už Prekes nebuvo sumokėta iki mokėjimo termino pabaigos.

8.3. Atsižvelgiant į tai, kas aiškiai nurodyta šiose Sąlygose, visos garantijos, sąlygos ar kitos nuostatos, numanomos pagal įstatymus ar bendrąją teisę, yra atmetamos tiek, kiek leidžia įstatymai, IR PIRKĖJO DĖMESYS YPATINGAI ATKREIPIAMAS Į ŠIĄ 8.3 NUOSTATĄ.

8.4. Jei raštu nenurodyta kitaip, apie bet kokią Pirkėjo pretenziją, grindžiamą bet kokiu Prekių kokybės ar būklės defektu arba jų neatitikimu specifikacijai, (nepriklausomai nuo to, ar Pirkėjas atsisakė pristatymo) Pardavėjui turi būti pranešta per 180 dienų nuo pristatymo dienos arba, jei defektas ar neatitikimas nebuvo akivaizdus apžiūrint, per 30 dienų nuo pristatymo Pirkėjo klientui dienos, priklausomai nuo to, kuri data bus ankstesnė. Jei pristatytų prekių neatsisakoma ir Pirkėjas apie tai nepraneša Pardavėjui, Pirkėjas neturi teisės atsisakyti Prekių ir Pardavėjas nėra atsakingas už tokį defektą ar gedimą, o Pirkėjas privalo sumokėti kainą taip, tarsi Prekės būtų pristatytos pagal Sutartį. Į pretenzijas dėl pristatytų naudotų Prekių nebus atsakoma, o Pardavėjas už šias Prekes niekaip neatsako, nebent dėl to būtų susitarta raštu.

8.5. Nepažeisdamas Pirkėjo teisių ir neatsižvelgdamas į 8.4 punktą, Pirkėjas privalo raštu pranešti Pardavėjui apie bet kokius nusiskundimus dėl pristatytų Prekių kiekio, dydžio, svorio, pakuotės ir (arba) sugadinimo per 5 darbo dienas nuo 7.1.1 arba 7.1.2 punkte apibrėžtos rizikos perdavimo dienos.

8.6. Jei Pardavėjui pranešama apie bet kokią galiojančią pretenziją dėl bet kurios iš Prekių, pagrįstą bet kokiu Prekių kokybės ar būklės defektu arba jų neatitikimu specifikacijos reikalavimams pagal šias Sąlygas, Pardavėjas turi nemokamai pakeisti Prekes (arba atitinkamą dalį) arba Pardavėjo nuožiūra grąžinti Pirkėjui Prekių kainą (arba proporcingą kainos dalį), tačiau Pardavėjas neturi jokių tolesnių įsipareigojimų Pirkėjui.

8.7. Išskyrus atvejus, kai mirtis ar kūno sužalojimas įvyko dėl Pardavėjo aplaidumo, Pardavėjas neatsako Pirkėjui dėl jokių pareiškimų, numanomų garantijų, sąlygų ar kitų nuostatų, pagal bendrąją teisę ar pagal aiškias Sutarties sąlygas už bet kokius netiesioginius nuostolius ar žalą (tiek dėl negauto pelno, tiek dėl kitų priežasčių), išlaidų, sąnaudų ar kitų pretenzijų dėl susijusios kompensacijos (nepriklausomai nuo to, ar tai įvyko dėl Pardavėjo, jo darbuotojų ar atstovų aplaidumo, ar dėl kitų priežasčių), atsirandančių dėl Prekių tiekimo arba susijusių su Prekių tiekimu, Pirkėjui jas naudojant ar perparduodant, išskyrus šiose Sąlygose aiškiai nurodytus atvejus.

8.8. Pardavėjas nebus atsakingas Pirkėjui ir nebus laikomas pažeidusiu Sutartį dėl bet kokio Pardavėjo įsipareigojimų, susijusių su Prekėmis, vėlavimo ar nevykdymo, jei vėlavimas ar nevykdymas įvyko dėl bet kokios stichinės nelaimės, riaušių, streiko, blokavimo, profesinio ginčo ar darbo neramumų, nelaimingo atsitikimo, įrenginių ar mašinų gedimo, gaisro, potvynio, sunkumų apsirūpinant darbuotojais, medžiagomis ar transportu arba dėl bet kokios kitos priežasties, kurios Pardavėjas negali pagrįstai kontroliuoti.

8.9. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, Pardavėjas bet kuriuo atveju nebus atsakingas už bet kokią netiesioginę Pirkėjo žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, specialią ar netiesioginę žalą, arba bet kokią žalą, atsiradusią dėl bet kokio įsipareigojimų nevykdymo ar pažeidimo pagal šias Sąlygas arba dėl Pirkėjui pristatytų Prekių, o didžiausia Pardavėjo atsakomybė už žalą (sutartinę, deliktinę ar bet kokią kitą, įskaitant, siekiant išvengti abejonių, atsakomybę už Prekes) bet kuriuo atveju negali viršyti Prekių pirkimo kainos.

9. PIRKĖJO NEMOKUMAS
9.1. Nepažeisdamas jokių kitų Pardavėjo teisių ar teisių gynimo priemonių, Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutartį arba sustabdyti bet kokį tolesnį tiekimą pagal Sutartį, neprisiimdamas jokios atsakomybės prieš Pirkėją, o jei Prekės buvo pristatytos, bet už jas nebuvo sumokėta, kaina tampa nedelsiant mokėtina, neatsižvelgiant į bet kokią ankstesnę priešingą sutartį ar susitarimą, kai:

– 9.1.1. Pirkėjas savanoriškai susitaria su savo kreditoriais arba jam pradedama taikyti administravimo procedūra, arba jis (kaip fizinis asmuo ar įmonė) bankrutuoja, arba jis (kaip įmonė) likviduojamas (išskyrus susijungimo ar pertvarkymo tikslais);

– 9.1.2. įkaito turėtojas perima bet kokį Pirkėjo turtą ar lėšas arba paskiriamas bankroto administratorius;

– 9.1.3. Pirkėjas nutraukia arba grasina nutraukti veiklą;

– 9.1.4. Pardavėjas pagrįstai numano, kad bet kuris iš pirmiau minėtų įvykių Pirkėjo atžvilgiu gali įvykti, ir apie tai praneša Pirkėjui.

10. DRAUDIMAS

10.1. Pirkėjas savo sąskaita įsigyja ir išlaiko galiojantį pakankamą civilinės atsakomybės draudimą (įskaitant bendrąją civilinę atsakomybę, atsakomybę už gaminius, darbdavio atsakomybę ir netiesioginės žalos draudimą).

11. KITOS NUOSTATOS

11.1. Bet koks pranešimas, kurį pagal šias Sąlygas viena iš šalių privalo arba gali pateikti kitai šaliai, turi būti pateikiamas raštu, adresuotas kitai šaliai jos registruotos buveinės ar pagrindinės verslo vietos adresu arba kitu adresu, kuris atitinkamu metu pagal šią nuostatą gali būti perduotas pranešimą teikiančiai šaliai.

11.2. Joks Pardavėjo atleidimas nuo bet kokio Pirkėjo padaryto Sutarties pažeidimo nelaikomas atleidimu nuo bet kokio vėlesnio tos pačios ar bet kurios kitos nuostatos pažeidimo.

11.3. Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata kompetentingos institucijos pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia ar neįgyvendinama, tai neturi įtakos kitų šių Sąlygų nuostatų galiojimui ir likusiai atitinkamos nuostatos daliai.

11.4. Sutarčiai taikomi Pardavėjo šalies įstatymai, o bet kokie šalių ginčai perduodami nagrinėti tik Pardavėjo verslo vykdymo vietos kompetentingam teismui, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria ginčą spręsti arbitraže. Suvienodintų tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių (C.I.S.G.) nuostatos aiškiai netaikomos.